Projecten
 
Duurzame ergonomische en planet proof krattenlijn met ontnester van bakjes
Maasland Champignons investeert in een duurzame krattenlijn waarbij volautomatisch en ergonomisch de blauwe bakjes (recyclebaar PET materiaal) in blauwe kratjes worden gezet. Dit gaat gebeuren via een ontnester. De lijn wordt gebruik voor gebruikte kratjes die gewassen worden en gedroogd. Dus duurzaam materiaalgebruik en geen wegwerpcultuur. De krattenlijn bestaat volledig uit RVS en gaat voldoen aan de hoogste eisen en is planet proof op gebied van certificering in de voedselverwerkende branche.... » lees meer
Champost als bodemverbeteraar en alternatieve oplossingen
Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar toepassingsrichtingen voor de componenten compost en dekaarde. De onderzochte richtingen zijn:... » lees meer
Versterken afzetpositie paddenstoelen door premium product

Het vertrekpunt van deze haalbaarheidsstudie was dat champignons nu als commodity behandeld worden en telers prijsnemers zijn, niet prijszetters voor hun eigen product. Er wordt geklaagd over de lage prijzen die supermarkten betalen (70-90% van de Nederlandse afzet), maar dit resulteert tot op heden enkel in een lobby actie bij de retailers voor betere prijzen. Daarom het idee om de champignon uit de Bommelerwaard op enige wijze onderscheidend te maken van de rest. De learnings van deze haalbaarheidsstudie:

 

... » lees meer
Haalbaarheid dekaarde scheiden

Om tot een heldere afweging te komen tussen enerzijds de voordelen en anderzijds de nadelen van het scheiden van dekaarde op verschillende niveaus is voor de groep telers uit de Bommelerwaard de volgende hoofdvraag geformuleerd:


"Biedt het scheiden van dekaarde bij de afvoer van champost een toegevoegde waarde voor de teelt van champignons in de regio Maasdriel?’’


... » lees meer
Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij
Bij Maasland Champignons is een nieuwe innovatie met heating pipes ontwikkeld én geïntegreerd in een huidige paddenstoelenkwekerij. Het betreft een innovatieve toepassing en er is onderzoeksexpertise bijgehaald om de mogelijkheden van heating pipes te onderzoeken. Daarbij stond voorop dat het een systeem moest zijn wat duurzaam is qua levensduur en onderhoud. Daarnaast mag het de omgeving niet belasten ... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie paddenstoelen door ontwikkeling van een premium product

"In een duur land moet je dure dingen maken” – Rob Baan

... » lees meer
Quickscan Omzetting van Champost in energie
Doel van deze Quickscan is om de technische mogelijkheden voor de omzetting van champost in energie uit te werken en een ruwe inschatting te maken van de economie.Het lijkt mogelijk om de organische fractie van champost om te zetten in energie. Omdat dit duurzame energie betreft kan dit waarschijnlijk in aanmerking komen voor SDE+ subsidie.Afhankelijk van de techniek is daar een bestaande categorie voor beschikbaar of zal er een nieuwe categorie moeten worden aangevraagd. Met SDE+ subsidie is een rendabele business case denkbaar. Belangrijk is daarbij om het gebruik van nutriënten zoals de fosfor goed in het oog te houden omdat dit voor de landbouw ook een belangrijk aspect is. Tenslotte is het op termijn denkbaar om ook de CO2 die vrijkomt te benutten voor de tuinbouwsector. De quickscan richt zich op 3 aspecten:
• Geschikte technologieën (verbranding, vergisting, pyrolyse, vergassing)
• Regelgeving
• Globale inschatting economie
De quickscan zal worden uitgevoerd door ondernemers uit het Paddenstoelenpact en BlueTerra. ... » lees meer
a million friends in dekaarde

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

Hier werken ondernemers met Stichting Eco consult en INAGRO  aan een nieuw soort bodemverbeteraar die zich richt op het weerbaarder maken van het mycelium,het substraat en de dekaarde waarop onze mooie paddenstoelen gekweekt wordt. Om dit te bereiken zijn er in het laboratorium van Pilzforum meer dan 600 verschillende bacteriestammen getest.

 

Stichting Eco consult heeft een viertal stammen geselecteerd op veiligheid en stabiliteit die een sterke ziekte remmende werking vertoonde in lab en veldproeven tegen voorkomende ziektes.Voor dit viertal is er een pilot gedaan om gevriesdroogd bacteriepoeder te maken. Dit poeder wordt toegevoegd aan het gietwater in de eerste dagen van de teelt en creëert zo een beschermend milieu waar de paddenstoelen zich veilig en schoon kunnen ontwikkelen.Hier testen we het effect van drie rassen ‘goede’ bacteriën (A million friends) Bacillus subtilis op spinnenwebschimmel in een gecontroleerde omgeving. 

 

Bacteriële reiniger
Ziekteverwekkers hechten zich graag aan organisch materiaal op de vloeren, machines en gereedschappen en ziektes kunnen zo worden geïntroduceerd in schone ruimtes.Door een beschermende laag bacteriën te gebruiken, verlaagt de teler de besmettingskansen. Hierbij profiteert de teler van het zogenaamde verdringingsproces.Behalve dat deze ‘goede’  bacteriën deze ziektes aanvallen, verdringen ze ook de ziektes door concurrentie op het gebied van ruimte en voeding.Door het behandelen van voedingsrijke risicogebieden zoals vloeren en afvoerbanden met een probiotisch schoonmaakmiddel kunnen deze voorzien worden van een beschermende laag ‘goede bacteriën terwijl het personeel en milieu er geen hinder van ondervindt.In dit project ontwikkelen we een systematiek voor de bacteriologische reiniger in een twee componenten systeem. We gaan grootschalig testen op minimaal twee bedrijven (handpluk en snijteelt) gedurende 1 jaar.

 

Kortom we ontwikkelen hier een "biostimulant” die de weerbaarheid van de teelt van paddenstoelen verhoogt met twee toepassingen: in dekaarde en als bacteriële reiniger
 


... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie reststromen door toepassing van dekaarde

Veel onderzoek is de afgelopen jaren verricht naar de verwaarding van champost.
Daarin vormen de tegenstrijdige karakters van de compost en de dekaarde echter vaak een belemmering.


De afgelopen jaren is door diverse partijen gewerkt aan een machine waarmee bij het leegmaken van de cellen, de dekaardelaag van de compost kan worden ‘afgeschraapt’ door middel van een vijzel.


Bovendien heeft het Ministerie inmiddels in de meststoffenwet ook een onderscheid gemaakt tussen champost enerzijds en dekaarde en compost anderzijds.Hierbij is dekaarde gekwalificeerd als overige organische meststof. Op dit moment wordt de dekaardescheider vooral toegepast voor het leegmaken van grote champignonkwekerijen in Noord-Limburg; daar is het merendeel van dit type kwekerijen gevestigd.


In de Bommelerwaard komt dit maar moeilijk op gang. In deze haalbaarheidsstudie wordt inzicht verkregen in zowel de directe als indirecte voor- en nadelen van het gescheiden leegmaken en afvoeren van champost.

... » lees meer
Haalbaarheidsstudie: versterken marktpositie door aandacht voor inhoudsstoffen champignons

In een maatschappij die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt voor gezonde en goede voeding, geniet de champignon al geruime tijd veel aandacht.
Paddenstoelen bevatten aanzienlijk meer eiwitten dan groenten en kunnen daardoor zelfs als vleesvervanger dienen. Ze bevatten bovendien veel vezels, maar ook glucanen en antioxidanten en zelfs natuurlijke antibiotica.Wat ze niet veel bevatten zijn calorieën.

Jarno Goesten Champignons BV zal in samenwerking met afzetorganisatie The Greenery een haalbaarheidsstudie uitvoeren om champignons op de markt te brengen met een verhoogd gehalte aan gezonde inhoudsstoffen.

... » lees meer
Valorisatie Champost
Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers.... » lees meer
Fair Produce
Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. ... » lees meer
Plukrobot

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

... » lees meer
« afbeelding 1 van 2 »
Champost als bodemverbeteraar en alternatieve oplossingen

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar toepassingsrichtingen voor de componenten compost en dekaarde. De onderzochte richtingen zijn:

1.         De reguliere afzet

2.         Opwaarderen van champost

3.         Her(winnen) van relevante stoffen uit champost

4.         Alternatieve toepassingen

 

Champost is een verzamelnaam voor de reststroom uit de champignonteelt, bestaande uit compost en dekaarde, die na de teelt van champignons vrijkomt. Champost is een substantie met een hoog gehalte aan organische stof en het bevat mineralen. Daarmee is het een op het oog interessante bodemverbeteraar. Het bevat echter ook 60% vocht en kent grote volumes. Transportkosten zijn daarmee substantieel. Daarom is als oplossingsrichting geformuleerd: het drogen van de champost tot een vochtgehalte lager dan 20% om het vervolgens als geperste korrels te kunnen inzetten als bodemverbeteraar. Uitgaande van de actuele uitgangspunten heeft deze richting zeker kans van slagen. Bij de actuele SDE+ bedragen en huidige marktprijs is de prijs voor de geperste korrels van cruciaal belang.

 

Een eerdere verkenning naar de mogelijkheden om energie uit champost te halen, heeft de telers doen besluiten om geen gebruik te maken van vergisten of verbranden als biomassa of voor biogas. Men wil geen CO2 in de lucht blazen. Als Paddenstoelensector hebben we de circulaire gedachte om champost bestaande uit compost en dekaarde vooral aan te wenden als bodemverbeteraar in de openteelten. De telers willen graag de CO2 teug in de bodem brengen in plaats van in de lucht zoals met verbranding gebeurd. De plantaardige sectoren zijn overtuigd van de positieve effecten van champost als bodemverbeteraar. En daar communiceren we als telers van het paddenstoelenpact ook over naar de andere sectoren.

Pyrolyse is ook apart verkend met een groep telers. De telers zien vooralsnog geen perspectief om hier mee aan de slag te gaan.

 

Professor Kroes heeft samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een studie uitgevoerd naar het verwaarden van compost en dekaarde. Er zijn kansen om na de reguliere vluchten ook de champignonvoetjes te gaan verwaarden. Tegen de achtergrond van een groei van de omvang van de wereldbevolking en het tegen gaan van verspilling van voedsel, zijn er op termijn ook vanuit een marketingperspectief mogelijkheden. Ook kan worden gekozen voor een andere verwerking van de grote volumes aan champost. De huidige verwerking voor toepassingen in de landbouw is in Nederland aan strenge regels onderhevig en levert verhoudingsgewijs geringe inkomsten. Door gebruik te maken van nieuwe technieken op het gebied van bioraffinage kunnen de reststromen mogelijk ook op andere, hoogwaardigere manieren worden verwerkt door bijvoorbeeld de mineraalfracties te scheiden van organische massa. Hiervoor is wel vervolgonderzoek nodig. Ook een betere samenwerking in de keten kan een bijdrage leveren aan het optimaler gebruik van reststromen. Meer informatie over de potentie van reststromen en de invulling ervan is te vinden in de rapportage 'reststromen'. 

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA